Политика за поверителност

Updated at: 2023-01-28.

Настоящата "Политика за поверителност" описва нашите политики и процедури за събиране, използване и разкриване на Вашата информация, когато използвате услугата, и Ви разказва за Вашите права на поверителност и за това как Ви защитава законът.

Използваме Вашите лични данни, за да предоставяме и подобряваме услугата. Използвайки услугата, Вие се съгласявате със събирането и използването на информация в съответствие с настоящата "Политика за поверителност".

Тълкуване и определения

Тълкуване

Думите, чиито начални букви са изписани с главна буква, имат значения, определени при следните условия. Следните определения имат едно и също значение, независимо от това дали се срещат в единствено или в множествено число.

Определения

За целите на тази Политика за поверителност:

Акаунт означава уникален акаунт, създаден за Вас за достъп до нашата Услуга или части от нея.

Свързано лице означава образувание, което контролира, е контролирано от или е под общ контрол с дадена страна, като "контрол" означава притежание на 50% или повече от акциите, дяловото участие или други ценни книжа, които дават право на глас при избора на директори или други ръководни органи.

Дружеството (наричано в настоящото Споразумение "Дружеството", "Ние", "Нас" или "Нашето") се отнася до Count.bg.

Бисквитките са малки файлове, които се поставят на Вашия компютър, мобилно устройство или друго устройство от даден уебсайт и съдържат данни за историята на сърфирането Ви в този уебсайт, както и много други приложения.

Страната се отнася за: България

Устройство означава всяко устройство, което може да получи достъп до Услугата, например компютър, мобилен телефон или цифров таблет.

Лични данни са всяка информация, която се отнася до идентифицирано или подлежащо на идентифициране лице.

Услугата се отнася до Уебсайта.

Доставчик на услуги означава всяко физическо или юридическо лице, което обработва данните от името на Дружеството. То се отнася до дружества или физически лица от трети страни, наети от Дружеството за улесняване на Услугата, за предоставяне на Услугата от името на Дружеството, за извършване на услуги, свързани с Услугата, или за подпомагане на Дружеството при анализа на начина на използване на Услугата.

Данните за използване се отнасят до автоматично събрани данни, генерирани от използването на Услугата или от самата инфраструктура на Услугата (например продължителността на посещение на дадена страница).

Уебсайтът препраща към Count.bg, достъпен от https://count.bg

Вие означава физическото лице, което осъществява достъп до Услугата или я използва, или компанията, или друго юридическо лице, от името на което това лице осъществява достъп до Услугата или я използва, според случая.

Събиране и използване на Вашите лични данни

Видове събрани данни

Лични данни

Докато използвате нашата Услуга, може да поискаме от Вас да ни предоставите определена лична информация, която може да бъде използвана за връзка с Вас или за идентифициране. Личната информация може да включва, но не се ограничава до:

 • Имейл адрес
 • Име и фамилия
 • Данни за използване
Данни за използване

Данните за използване се събират автоматично при използване на Услугата.


Данните за използване могат да включват информация като адреса на интернет протокола на Вашето устройство (напр. IP адрес), типа на браузъра, версията на браузъра, страниците на нашата Услуга, които посещавате, часа и датата на Вашето посещение, времето, прекарано на тези страници, уникални идентификатори на устройства и други диагностични данни.


Когато осъществявате достъп до Услугата от или чрез мобилно устройство, Ние може да събираме определена информация автоматично, включително, но не само, вида на мобилното устройство, което използвате, уникалния идентификатор на мобилното Ви устройство, IP адреса на мобилното Ви устройство, мобилната Ви операционна система, вида на мобилния интернет браузър, който използвате, уникални идентификатори на устройството и други диагностични данни.


Възможно е също така да събираме информация, която Вашият браузър изпраща, когато посещавате нашата Услуга или когато осъществявате достъп до Услугата от или чрез мобилно устройство.


Технологии за проследяване и бисквитки

Използваме "бисквитки" и подобни технологии за проследяване, за да проследяваме активността в Услугата ни и да съхраняваме определена информация. Използваните технологии за проследяване са маяци, тагове и скриптове за събиране и проследяване на информация и за подобряване и анализиране на Нашата услуга. Технологиите, които използваме, могат да включват:

 • Бисквитки или Бисквитки на браузъра. Бисквитката е малък файл, който се поставя на Вашето устройство. Можете да инструктирате Вашия браузър да отказва всички Бисквитки или да показва кога се изпраща Бисквитка. Въпреки това, ако не приемате Бисквитките, е възможно да не можете да използвате някои части от нашата Услуга. Освен ако не сте променили настройките на Вашия браузър така, че да отказва Бисквитки, нашата Услуга може да използва Бисквитки.
 • Уеб маяци. Някои раздели на нашата Услуга и нашите имейли могат да съдържат малки електронни файлове, известни като уеб маяци (наричани още ясни подаръци, пикселни маркери и еднопикселни подаръци), които позволяват на Дружеството например да брои потребителите, които са посетили тези страници или са отворили имейл, както и за други свързани със статистиката на уебсайта (например регистриране на популярността на определен раздел и проверка на целостта на системата и сървъра).

Бисквитките могат да бъдат "постоянни" или "сесийни". Постоянните Бисквитки остават на Вашия персонален компютър или мобилно устройство, когато сте офлайн, докато сесийните Бисквитки се изтриват веднага след като затворите Вашия уеб браузър.

Използване на Вашите лични данни

Дружеството може да използва Лични данни за следните цели:

За да предоставяме и поддържаме нашата Услуга, включително за да наблюдаваме използването на нашата Услуга.

За управление на Вашия акаунт: за управление на Вашата регистрация като потребител на Услугата. Предоставените от Вас лични данни могат да Ви дадат достъп до различни функционалности на Услугата, които са достъпни за Вас като регистриран потребител.

За изпълнение на договор: разработване, спазване и изпълнение на договора за покупка на продукти, артикули или услуги, които сте закупили, или на друг договор с нас чрез Услугата.

За да се свържем с Вас: За да се свържем с Вас чрез електронна поща, телефонни обаждания, SMS или други еквивалентни форми на електронна комуникация, като например известия за натискане на мобилно приложение относно актуализации или информационни съобщения, свързани с функционалностите, продуктите или договорените услуги, включително актуализации на сигурността, когато това е необходимо или разумно за тяхното изпълнение.

За да Ви предоставяме новини, специални оферти и обща информация за други стоки, услуги и събития, които предлагаме и които са подобни на тези, които вече сте закупили или за които сте направили запитване, освен ако не сте избрали да не получавате такава информация.

За да управляваме Вашите заявки: За да обслужваме и управляваме Вашите заявки към Нас.

За бизнес трансфери: Можем да използваме Вашата информация, за да оценим или проведем сливане, продажба, преструктуриране, реорганизация, разпускане или друга продажба или прехвърляне на някои или всички Наши активи, независимо дали като действащо предприятие или като част от процедура по несъстоятелност, ликвидация или друга подобна процедура, при която Личните данни, съхранявани от Нас за потребителите на нашите Услуги, са сред прехвърлените активи.

За други цели: Можем да използваме Вашата информация за други цели, като например анализ на данни, идентифициране на тенденции в използването, определяне на ефективността на нашите промоционални кампании и за оценка и подобряване на нашата Услуга, продукти, услуги, маркетинг и Вашето преживяване.

Можем да споделяме Вашата лична информация в следните ситуации:

 • С доставчиците на услуги: Можем да споделим Вашата лична информация с Доставчици на услуги, за да наблюдаваме и анализираме използването на нашата услуга, за да се свържем с Вас. За бизнес трансфери: Можем да споделим или прехвърлим Вашата лична информация във връзка с или по време на преговори за сливане, продажба на активи на компанията, финансиране или придобиване на целия или част от нашия бизнес на друга компания.
 • С филиали: В такъв случай ще изискваме от тези филиали да спазват настоящата Политика за поверителност. Свързаните лица включват Нашата компания майка и всички други дъщерни дружества, партньори в съвместни предприятия или други компании, които контролираме или които са под общ контрол с Нас.
 • С бизнес партньори: Можем да споделим Вашата информация с Наши бизнес партньори, за да Ви предложим определени продукти, услуги или промоции.
 • С други потребители: когато споделяте лична информация или взаимодействате по друг начин в публичните зони с други потребители, тази информация може да бъде видяна от всички потребители и може да бъде публично разпространена навън.
 • С Вашето съгласие: Можем да разкрием Вашата лична информация за всякакви други цели с Вашето съгласие.
Запазване на Вашите лични данни

Дружеството ще съхранява Вашите Лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност. Ние ще запазим и използваме Вашите Лични данни до степента, необходима за спазване на нашите правни задължения (например, ако сме задължени да запазим Вашите данни, за да спазим приложимите закони), за разрешаване на спорове и за прилагане на нашите правни споразумения и политики.


Дружеството също така запазва Данни за използване за целите на вътрешен анализ. Данните за ползване обикновено се съхраняват за по-кратък период от време, освен когато тези данни се използват за укрепване на сигурността или подобряване на функционалността на Нашата услуга или когато сме законово задължени да съхраняваме тези данни за по-дълъг период от време.

Прехвърляне на Вашите лични данни

Вашата информация, включително Лични данни, се обработва в оперативните офиси на Дружеството и на всички други места, където се намират страните, участващи в обработката. Това означава, че тази информация може да бъде прехвърлена към - и поддържана на - компютри, разположени извън Вашия щат, провинция, страна или друга правителствена юрисдикция, където законите за защита на данните могат да се различават от тези на Вашата юрисдикция.


Съгласието Ви с тази Политика за поверителност, последвано от подаването на такава информация, представлява Вашето съгласие за това прехвърляне.

Дружеството ще предприеме всички разумно необходими стъпки, за да гарантира, че Вашите данни се обработват сигурно и в съответствие с тази Политика за поверителност, и няма да се извършва прехвърляне на Вашите лични данни към организация или държава, освен ако не са въведени адекватни мерки за контрол, включително за сигурността на Вашите данни и друга лична информация.


Изтриване на Вашите лични данни

Имате право да изтриете или да поискате от Нас да Ви помогнем да изтриете Личните данни, които сме събрали за Вас.


Нашата Услуга може да Ви даде възможност да изтриете определена информация за Вас в рамките на Услугата.


Можете да актуализирате, променяте или изтривате информацията си по всяко време, като влезете в профила си, ако имате такъв, и посетите раздела с настройки на профила, който ви позволява да управлявате личната си информация. Можете също така да се свържете с Нас, за да поискате достъп, да коригирате или да изтриете лична информация, която сте ни предоставили.


Моля, имайте предвид обаче, че може да се наложи да запазим определена информация, когато имаме законово задължение или законно основание да го направим.


Разкриване на Вашите лични данни
Бизнес транзакции

Ако Дружеството участва в сливане, придобиване или продажба на активи, Вашите Лични данни могат да бъдат прехвърлени.

Ние ще Ви уведомим преди прехвърлянето на Вашите Лични данни, които стават обект на различна Политика за поверителност.

Правоприлагане

При определени обстоятелства Дружеството може да бъде задължено да разкрие Вашите Лични данни, ако това се изисква по закон или в отговор на валидни искания от страна на публични органи (напр. съд или държавна агенция).

Други законови изисквания

Дружеството може да разкрие Вашите Лични данни при добросъвестно убеждение, че такова действие е необходимо:

 • Спазване на правно задължение
 • Защита и защита на правата или собствеността на Дружеството
 • Предотвратяване или разследване на възможни нарушения във връзка с Услугата.
 • защита на личната безопасност на Потребителите на услугата или на обществеността
 • Защита от правна отговорност
Сигурност на Вашите лични данни

Сигурността на Вашите Лични данни е важна за Нас, но не забравяйте, че нито един метод на предаване по интернет или метод на електронно съхранение не е 100% сигурен. Въпреки че се стремим да използваме търговски приемливи средства за защита на Вашите Лични данни, не можем да гарантираме абсолютната им сигурност.

Поверителност на децата

Нашата услуга не е предназначена за лица под 13-годишна възраст. Ние не събираме съзнателно лична информация от лица под 13-годишна възраст. Ако сте родител или настойник и знаете, че Вашето дете ни е предоставило лични данни, моля, свържете се с Нас.

Ако узнаем, че сме събрали Лични данни от лица под 13-годишна възраст без проверка на родителското съгласие, Ние предприемаме стъпки за премахване на тази информация от Нашите сървъри.

Ако трябва да разчитаме на съгласие като правно основание за обработване на Вашата информация и Вашата държава изисква съгласие от родител, можем да поискаме съгласието на Вашия родител, преди да събираме и използваме тази информация.

Връзки към други уебсайтове

Нашата Услуга може да съдържа връзки към други уебсайтове, които не се управляват от Нас. Ако кликнете върху връзка на трета страна, ще бъдете пренасочени към сайта на тази трета страна. Настоятелно Ви съветваме да преглеждате Политиката за поверителност на всеки сайт, който посещавате.

Нямаме контрол и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на сайтове или услуги на трети страни.

Промени в тази Политика за поверителност

Можем да актуализираме Политиката си за поверителност от време на време. Ние ще Ви уведомим за всички промени, като публикуваме новата Политика за поверителност на тази страница.

Ще Ви уведомим по имейл и/или с известие на видно място в нашата Услуга, преди промяната да влезе в сила, и ще актуализираме датата "Последна актуализация" в горната част на тази Политика за поверителност.

Препоръчваме ви периодично да преглеждате тази Политика за поверителност за евентуални промени. Промените в тази Политика за поверителност влизат в сила от момента на публикуването им на тази страница.

Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси относно тази Политика за поверителност, можете да се свържете с нас:

 • По електронна поща: info@count.bg