Условия за ползване

Updated at: 2023-01-28.

 

 

Следните условия ("Условия за ползване") уреждат всички случаи на използване на уебсайта count.bg ("Уебсайтът") и цялото съдържание, услуги, функции, дейности и продукти, налични на или чрез Уебсайта, включително, но не само, услугата за анализ на уебсайта, услугата за конвертиране и услугата за автоматизиране на кампании ("Услуга за анализ", "Услуга за ангажиране" и "Услуга за автоматизиране на ангажирането на клиенти", съответно, заедно с цялото друго съдържание, услуги, функции, дейности и продукти, налични чрез Уебсайта, се наричат тук "Услугите"). Терминът "Вие" или "Вашето" включва всички Ваши дъщерни дружества, филиали, служители. Услугите се притежават и управляват от Count.bg (наричани също "ние", "наш" или "нас"). Моля, прочетете внимателно настоящите Условия за ползване, преди да използвате Услугите.

КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ ИЛИ ОСЪЩЕСТВЯВАТЕ ДОСТЪП ДО ТЯХ, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА СПАЗВАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВСИЧКИ УСЛОВИЯ, ПОЛИТИКИ И НАСОКИ, ВКЛЮЧЕНИ В УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ ЧРЕЗ ПРЕПРАТКА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА count.bg (НАРИЧАНИ ОБЩО "СПОРАЗУМЕНИЕТО"). КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ИЛИ ПОЛУЧАВАТЕ ДОСТЪП ДО УСЛУГИТЕ, ВИЕ ДЕКЛАРИРАТЕ, ЧЕ СТЕ НАВЪРШИЛИ 13 ГОДИНИ. НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ Е ПРАВНО ОБВЪРЗВАЩО И ОБУСЛАВЯ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ОТ ВАША СТРАНА. Ако не сте съгласни с всички условия на настоящото споразумение, трябва да преустановите използването на Услугите.

1. Регистрация и достъп до акаунта

За да се регистрирате за Услугите и да създадете акаунт, Вие (включително всеки посочен от Вас представител, който действа от Ваше име) трябва да завършите процеса на регистрация, като предоставите на count.bg исканата информация, включително Вашето име, имейл адрес, телефон, име на компанията, уебсайт на компанията и парола. Вие се съгласявате да ни предоставите пълна и точна информация, когато се регистрирате за Услугите, и да поддържате тази информация актуална.

Вие сте длъжни да защитавате своето потребителско име и парола и носите цялата отговорност за дейностите, които се извършват под или чрез вашия акаунт, включително дейностите, инициирани от трети страни, независимо дали тези дейности са разрешени от вас. Ако разрешите на трета страна да получи достъп до Услугите от ваше име, вие трябва да гарантирате, че тази трета страна е обвързана с условията на настоящото Споразумение и ги спазва. Вие се съгласявате да уведомите незабавно count.bg за всяко неоторизирано използване на Вашия акаунт или за всяко друго нарушение на сигурността, свързано с Вашия акаунт или с използването на Услугите.

count.bg може да получи достъп до Вашия акаунт или до информация, свързана с Вашия акаунт, за да осигури поддръжка или поддръжка, по причини, свързани със сигурността, или за други бизнес цели. Вие потвърждавате и се съгласявате с такъв достъп.

2. Лицензи

2.1 ЛИЦЕНЗ ЗА СОФТУЕРА count.bg

При спазване на условията на настоящото споразумение, count.bg ви предоставя ограничен, отменим, неизключителен, непрехвърляем и непредаваем лиценз за (а) включване на предоставения от count.bg код (заедно с всички поправки, актуализации и надстройки, предоставени ви, "скрипт на count.bg") в HTML кода на уебстраница(и), която(ито) е(са) надлежно регистрирана(и) за Услугите и е(са) ваша собственост или се управлява(т) от вас, единствено за целите на достъпа и предоставянето на информация на Услугите и достъпа до информация, налична от Услугите по отношение на такава(и) уебстраница(и); и (б) дистанционен достъп до Услугите, за да преглеждате и изтегляте Вашите отчети, съхранявани на Уебсайта на count.bg, намиращ се на адрес count.bg.

Освен както е изрично посочено тук, нямате право (x) да използвате, възпроизвеждате, променяте или да създавате производни произведения на скрипта count.bg, или (y) да прехвърляте, давате под наем, заемате, сублицензирате, да използвате за целите на споделяне на време или за целите на бюро за услуги, да препродавате или по друг начин да разпространявате или да позволявате на трети лица достъп до всички или част от скрипта count.bg или Услугите.

2.2 ЛИЦЕНЗ ЗА КЛИЕНТСКИ ДАННИ

В отношенията между Вас и count.bg Вие запазвате собствеността си върху всяка информация, данни и статистически данни, които count.bg получава от Вашия уебсайт, като необработени данни и лог файлове, генерирани от и/или предоставени на Услугите.

С настоящото предоставяте на count.bg безвъзмездно, неизключително, неотменимо право и лиценз за достъп до регистрираната(ите) ви уеб страница(и) и за достъп и регистриране на (а) всякаква информация относно действията, вписванията или дейностите на потребителите на вашата(ите) уеб страница(и), (б) всякаква информация, изпратена до вас от уеб браузърите на потребителите относно дейностите на потребителите в интернет непосредствено преди да посетят вашата(ите) уеб страница(и) (напр, информация за URL и информация за HTTP хедъра) и/или (в) всякакви данни или друга информация, които предоставяте на count.bg (наричани общо "Данни на клиента") за целите на (i) предоставяне на отчети и други функции, свързани с Услугите; (ii) анализиране и подобряване на Услугите; и/или (iii) събиране на обобщени данни, получени от използването на Услугите от Ваша страна, за съставяне на статистически данни, метрики, прозрения и общи данни за тенденциите в Услугите, наред с другото, за маркетингови и промоционални цели на count.bg. Тази информация ще бъде представена само в обобщен вид и няма да споделяме конкретни данни за сайта, които идентифицират Вас или Вашите посетители, без Вашето разрешение.

Вие декларирате и гарантирате, че имате всички права, лицензи и съгласия, необходими за лицензиране на Данните на клиента на count.bg при тези условия, и освен това декларирате и гарантирате, че този лиценз не нарушава правата на трети страни и не нарушава приложимите закони или разпоредби.

2.3 ЛИЦЕНЗ ЗА ПУБЛИКУВАНИТЕ ОТ ВАС МАТЕРИАЛИ

С публикуването на какъвто и да е софтуер, информация, данни, бази данни, музика, аудио, видео или аудиовизуални файлове, снимки, изображения, документи, текст, цифрови файлове, съобщения във форума, отзиви, коментари или други материали ("Материали") в блога на count.bg, Вие предоставяте на count.bg неотменим, безсрочен, неизключителен, безвъзмезден световен лиценз за възпроизвеждане, адаптиране, разпространение, изпълнение или публично показване, или създаване на производни произведения от всички или част от Материалите. Освен това декларирате и гарантирате, че притежавате всички права върху този Материал и че този лиценз не нарушава правата на трети страни и не нарушава приложимите закони или разпоредби.

3. Поверителност

Политиката за поверителност на count.bg е включена в настоящото споразумение чрез настоящата препратка и е достъпна на адрес https://www.count.bg/privacy-policy/

Както е използвано в този раздел, "лична информация" се отнася до информация, която може да се използва за лично идентифициране на уникално лице, като име, адрес и телефонен номер.

3.1 ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА БИСКВИТКИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ СКРИПТА count.bg ЗА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА ВАШИЯ УЕБСАЙТ

count.bg може да съхранява "бисквитки" на компютрите, използвани от тези, които посещават вашия уебсайт ("Посетител(и)"). Тези "бисквитки" съдържат стойности, които позволяват на count.bg да определи дали Посетителят е завръщащ се или посещаващ за първи път Вашата(ите) уебстраница(и), кога за последен път е посетил уебстраницата(ите) и, ако провеждате A/B тестване, в коя тестова група е Посетителят. Освен ако не ни наредите да направим това, например чрез свързване на самоличност с Посетителя, в тези бисквитки не се съхранява никаква лична информация, свързана с Посетителя.

С използването на скрипта count.bg, въвеждащ използването на такива "бисквитки", вие декларирате и гарантирате, че: (а) ще спазвате всички приложими закони, свързани с поставянето на такива "бисквитки" на компютрите на Посетителите, включително Директива 2009/136/ЕО на Европейския парламент ("Директива за бисквитките"), когато тя се прилага; (б) сте публикували (или ще публикувате) политика за поверителност на всеки уебсайт, на който използвате Услугите, която ясно и видимо разкрива използването на такива "бисквитки", и (в) сте получили всички необходими съгласия и разрешения от Посетителите на Вашия уебсайт, свързани с използването на такива "бисквитки".

3.2 ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПОСЕТИТЕЛИТЕ

Услугите ви позволяват да свързвате анонимни данни за дейностите и действията на вашите посетители на вашата уеб страница(и) с лична информация, която сте събрали за посетителя. Вие носите пълната отговорност за последиците от използването, разкриването или предаването на такива данни за Посетителите, включително Лична информация.

Вие декларирате и гарантирате, че:

 • ще спазвате всички приложими закони, включително, но не само, тези, които се следват по отношение на прехвърлянето на лична информация от Европейското икономическо пространство и/или Швейцария към Съединените щати съгласно рамката на Щита за поверителност между САЩ и ЕС и съответно Щита за поверителност между САЩ и Швейцария, свързани със събирането, използването и разкриването на данни за посетителите, включително лична информация, на count.bg;
 • ще предоставите всички необходими уведомления и ще получите всички необходими съгласия и разрешения от Посетителите на Вашия уебсайт, за да позволите на count.bg да събира, получава и/или използва данни за Посетителите, включително лична информация, свързана с използването на Вашия уебсайт от Посетителите, за целите на предоставянето на Услугите;
 • няма да използвате Услугите за събиране или анализиране на чувствителна лична информация (напр. лична здравна информация, политически мнения, религиозни или философски убеждения);
 • сте публикували (или ще публикувате) политика за поверителност на всеки уебсайт, на който използвате Услугите, която съдържа връзка към Политиката за поверителност на count.bg и ясно и забележимо посочва, че:
  - използвате доставчици на услуги от трети страни, за да ви предоставят определени услуги за анализ и взаимодействие с потребителите във връзка с функционирането на такъв уебсайт, включително събирането и проследяването на определени данни и информация относно характеристиките и дейностите на посетителите на такъв уебсайт;
  - Посетителите могат да се откажат от тази услуга за анализ и взаимодействие с потребителите, като използват функцията count.bg Opt-Out.
  - може да разкриете данни на Посетителя, включително лична информация, на определени такива доставчици на услуги от трети страни, за да получите такива услуги.

3.3 БЕЗОПАСНОСТ

Вашият акаунт в count.bg е защитен с потребителско име и парола и до него трябва да имате достъп само вие или упълномощени трети страни. Трябва да предприемете мерки за защита срещу неоторизиран достъп до или използване на Вашето потребителско име и парола. Също така не трябва да забравяте да излизате от системата, когато използвате всеки споделен компютър или устройство.

count.bg е въвела разумни механизми за сигурност, за да защити Вашата информация и клиентски данни от загуба, злоупотреба и неоторизиран достъп, разкриване, промяна и унищожаване. Примери за тези механизми за сигурност включват ограничен и защитен с парола достъп, публични/частни ключове с висока степен на сигурност, криптиране на обработваните данни и SSL криптиране за защита на предаването на данни.

Все пак имайте предвид, че никоя система за сигурност не е непробиваема. Възможно е трети страни да прихванат или да получат достъп до данните на клиента, информацията, която предоставяте на count.bg, информацията, която събираме от ваше име, и/или информацията, която събираме за вас. count.bg не може да гарантира сигурността на такава информация и не носи отговорност за неоторизиран достъп до Вашия акаунт или Данни на клиента.

3.4 count.bg ОГРАНИЧАВА ДОСТЪПА ДО ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

count.bg няма съзнателно да разрешава достъп до статистическата информация, която събираме за вас, или да я разкрива по друг начин на трета страна, освен с изричната цел да генерира отчети, които са били поискани, разрешени или одобрени от вас, или освен ако действа с добросъвестно убеждение, че такова действие е необходимо, за да (а) се съобрази със законовите изисквания или да спази съдебен процес; (б) защита и отстояване на правата или собствеността на count.bg; (в) прилагане на нашите споразумения с клиенти и/или посетители на нашия Уебсайт; (г) отстраняване на проблеми с Услугите; или (д) създаване на обобщени отчети, както е посочено по-долу.

3.5 ОБОБЩЕНИ ОТЧЕТИ

count.bg си запазва правото да обобщава определени категории данни на Клиента (като например използването на интернет браузъра и резолюцията на екрана) в някои или всички уебсайтове, които използват Услугите, за целите, посочени в Раздел 3.2 ("Лиценз за данни на Клиента").

3.6 УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ДОСТЪПНИ ЗА УЕБСАЙТОВЕ, НАСОЧЕНИ КЪМ ДЕЦА

Нямате право да използвате Услугите във връзка с (а) уебсайт или част от уебсайт, обозначен или описан като "детски" или "детски" уебсайт; (б) уебсайт или част от уебсайт, насочен към лица под 13-годишна възраст; или (в) уебсайт или част от уебсайт, за който имате основание да знаете, че се използва предимно от лица под 13-годишна възраст.

4. Права на собственост; ограничения за използване

4.1 СЪДЪРЖАНИЕ НА УЕБСАЙТА

Всяко мнение, изразено от сътрудниците, авторите и модераторите, които публикуват съдържание на Уебсайта, е лично мнение на авторите, а не на count.bg, независимо дали авторите са служители или изпълнители на count.bg. Уебсайтът и всички материали, публикувани и/или разпространявани на Уебсайта или чрез него (включително, но не само, новинарски статии, снимки, изображения, илюстрации, аудиоклипове и видеоклипове), се предоставят само за информационни и развлекателни цели и не са предназначени да бъдат одобрение или представяне от страна на count.bg или друга страна.

4.2 ИЗКЛЮЧИТЕЛНОТО ПРАВО НА count.bg ДА УПРАВЛЯВА МАТЕРИАЛИ

Вие приемате, че всеки материал, който публикувате, качвате или изпращате в блога на count.bg, може да бъде редактиран, премахван, изтриван, променян, публикуван, предаван и показван от count.bg по нейно усмотрение и без Ваше разрешение и Вие се отказвате от всякакви права, които може да имате, за да бъде материалът променен или изменен по начин, който не е угоден за Вас. Вие изрично се съгласявате, че можем да премахнем, деактивираме или ограничим достъпа до или наличността на който и да е Материал от блога на count.bg по всяко време, по каквато и да е причина или без никаква причина. Въпреки това count.bg не носи отговорност за контрола или редактирането на каквито и да било Материали и count.bg не може да гарантира премахването на неподходящи или незаконни Материали. При никакви обстоятелства няма да носим отговорност за премахване, забраняване или ограничаване на достъпа до или наличността на Материали или за евентуален пропуск да направим това.

4.3 Резервации

С изключение на изрично предоставените тук ограничени лицензи, count.bg изрично си запазва всички права, собственост и интерес върху и към скрипта на count.bg, съдържанието на Уебсайта на count.bg, обобщените данни и общите доклади за тенденциите както и целият софтуер за обработка, анализ и друг софтуер и технология, използвани от count.bg при анализа на Вашия уебсайт и/или предоставянето на Услугите ("Технология и услуга на count.bg"), включително, без ограничение, всички производни, подобрения, усъвършенствания или разширения на Технологията и услугата на count.bg, замислени, приведени в действие или разработени по друг начин от или от името на count.bg, които са ценни активи на count.bg, както и всяко авторско право, патент или търговска марка или друго право на интелектуална собственост, или федерално или държавно право, отнасящо се до тях.

4.4 Ограничения за използване и съответствие

Не трябва да

 • да използвате или да разрешавате използването на технологията и услугата на count.bg, освен в съответствие с ограничените права, изрично предоставени в настоящото споразумение;
 • да използвате Технологията и Услугата на count.bg по начин, който е в противоречие с потребителската документация, ако има такава, предоставена Ви от count.bg, или в противоречие със стандартните процедури за сигурност на count.bg, ако има такива, достъпни през Вашия потребителски интерфейс;
 • да се опитват да извършват обратна инженерия, да хакват или да компрометират който и да е аспект на технологията и услугата на count.bg или да се опитват да получат достъп до данни или информация за акаунти на други клиенти на count.bg;
 • Да премахвате, затъмнявате или променяте каквито и да било законови известия, включително известия за права върху интелектуална собственост, които се появяват във или върху материали, предоставени ви от count.bg;
 • да използвате, публикувате, предавате или въвеждате каквото и да е устройство, софтуер или рутинна програма, които пречат или се опитват да пречат на работата на технологията и услугата на count.bg;
 • да използвате технологията и услугите на count.bg за академични изследвания или изследвания, които не са свързани с вашите Посетители или уебстраницата(ите), регистрирана(и) за използване с услугите, или за планирани съдебни спорове, стипендии или за други непреднамерени цели;
 • да публикувате или предавате клеветнически, обидни, неприлични, непристойни, обидни или порнографски съобщения, данни, изображения или програми;
 • да публикувате или предавате съобщения, данни, изображения или програми, които биха нарушили правата на собственост на други лица, използващи Услугите или блога на count.bg;
 • да качвате или изтегляте файлове, които съдържат софтуер или други материали, защитени от законите за интелектуална собственост, правото на неприкосновеност на личния живот или публичност, или от други приложими закони, освен ако не притежавате или не контролирате правата върху такива файлове или не сте получили всички необходими съгласия; или
 • да използвате Услугите, за да заплашвате, тормозите или нарушавате по друг начин законните права (включително правото на неприкосновеност на личния живот и публичност) на други лица.
 • да пускате Maillist, Listserv, каквато и да е форма на автоматичен отговор или "спам" в Услугите, или каквито и да е процеси, които се изпълняват или активират, докато не сте влезли в Уебсайта, или които по друг начин пречат на правилното функциониране или натоварват необосновано инфраструктурата на Услугите. Освен това използването на ръчен или автоматизиран софтуер, устройства или други процеси за "обхождане", "остъргване" или "паяк" на която и да е страница на Уебсайта е строго забранено.
 • да използвате Услугите за изпращане на "спам" [или да използвате списъци с имейл адреси, закупени и/или наети от трети страни].
 • Няма да използвате Услугите по никакъв начин или за каквато и да е цел, която би нарушила или би довела до нарушаване на приложимите закони, правила или наредби или на правата на трети страни, включително, но не само, на закони или права, отнасящи се до авторско право, патент, търговска марка, търговска тайна, музика, изображение или друго право на собственост или собственост, фалшива реклама, нелоялна конкуренция, клевета, нарушаване на неприкосновеността на личния живот или правата на известни личности, или антиспам.

Дата на влизане в сила на настоящите Условия за ползване:

Настоящите Условия за ползване влизат в сила от датата на влизане в сила, посочена в горната част на този документ.